Główna Kadra Ogólne „Dla kultury, dla siebie” - regulamin konkursu plastycznego

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 
 

„Dla kultury, dla siebie” - regulamin konkursu plastycznego

Email Drukuj PDF

§ 1. Organizator.

Organizatorem Konkursu Plastycznego "Dla kultury, dla siebie", dalej zwanego "Konkursem", jest Gminny Ośrodek Kultury w Goraju, z siedzibą w Goraju, ul. Frampolska 23, 23-450 Goraj.

 

§ 2. Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest poznanie opinii dzieci i młodzieży na temat praktycznego lub artystycznego zagospodarowania przestrzennego placu przy budynku GOK od ulicy Frampolskiej (obecnie znajduje się tam pomnik, plac otoczony jest murkiem, znajdują tam również krzewy i drzewa zdj. poniżej) oraz propagowanie wartości artystycznych poprzez rysunek i malarstwo oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

 

§ 3. Temat Konkursu.

Tematyka prac: projekt zagospodarowania przestrzennego placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju od ulicy Frampolskiej

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac.

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Goraju.
  2. Organizator wyznacza trzy kategorie uczestników Konkursu:
    • kategoria junior I, obejmująca uczniów klas podstawowych od pierwszej do trzeciej
    • kategoria junior II, obejmująca uczniów klas podstawowych od czwartej do szóstej
    • kategoria senior, obejmująca uczniów klas gimnazjalnych od pierwszej do trzeciej
  3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
    • wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania, kolaż itp.)
    • sporządzone w formacie A4 lub A3 4.
  4. Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, należy podać również wiek, adres i nr. telefonu.
  5. Każdy uczestnik grupy zajęciowej może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
  6. Prace nie podlegają zwrotowi.
  7. Prace należy zgłosić do Organizatora osobiście lub na adres:
    Gminny Ośrodek Kultury w Goraju, ul. Frampolska 23, 23-450 Goraj, korespondencyjnie z dopiskiem "konkurs plastyczny".
    Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na podany adres.
  8. Prace należy przekazywać Organizatorowi do dnia 6 maja 2011 roku.

 

§ 5. Organizacja i przebieg Konkursu.

  1. Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród trzech kategorii uczestników nie później niż do10 maja 2011 roku.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację oraz w formie wystawy.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

§ 6. Nagrody.

  1. Organizator zapewnia nagrody dla miejsc: I, II i III w każdej kategorii wiekowej.
  2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gok-goraj.pl. Laureaci zostaną poinformowani również telefonicznie.

GOK od strony ulicy Frampolskiej IV 2011

 

Copyright © 2010 GOK - Goraj,
wyk. Łukasz Bracha