Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

X edycja Festiwalu im. Anny Malec

2024-07-08

Miło nam jest poinformować, że 15 września 2024 r. odbędzie się dziesiąta edycja Międzygminnego Festiwalu Muzyki Ludowej im. Anny Malec w Jędrzejówce

Już teraz zachęcamy i zapraszamy wszystkich miłośników festiwalu, miłośników kultury tradycyjnej i miłośników śpiewania.

Karta zgłoszeniowa do pobrania:

REGULAMIN przesłuchań konkursowych

1.Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

2. Miejsce: Jędrzejówka, gmina Goraj

3. Data: 15 września 2024 r. godz.15.00

            4. Cele festiwalu:

– propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru,

– poznanie muzyki ludowej regionu,

– ochrona i popularyzacja zanikających form folkloru muzycznego,

– prezentacja dorobku artystycznego  zespołów,

– motywowanie społeczeństwa do aktywności artystycznej,

– odkrywanie zapomnianych pieśni i melodii ludowych,

– doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń,

– poznanie i promowanie twórczości Anny Malec z Jędrzejówki.

5. W festiwalu mogą wziąć udział następujące podmioty wykonawcze z terenu Roztocza:

I – kapele ludowe,

II – soliści instrumentaliści

II – zespoły śpiewacze

IV– soliści śpiewacy

V – młodzi wykonawcy, którzy poznali muzykę ludową od mistrzów

6. Wszystkie podmioty wykonawcze prezentują po 2 utwory, mile widziana będzie przynajmniej jedna piosenka z repertuaru Anny Malec (nie dotyczy instrumentalistów)! 

7. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min.

8. Zachęcamy do poszukiwań i prezentacji dawnych, zapomnianych i tradycyjnych dla naszego regionu utworów.

9. Tematyka tegorocznej edycji festiwalu jest dowolna ♥♥♥♫

10. Zespoły powinny prezentować folklor muzyczny w jak najbardziej tradycyjny sposób
 t.j.: repertuar charakterystyczny dla naszego regionu, zgodny z tradycją, śpiew powinien być jednogłosowy,  wykonywany tzw. „białym głosem”, gra na tradycyjnych instrumentach zarówno w kapelach, jak i solo.

11. Zespoły śpiewacze wykonują swoje pieśni a cappella ( bez towarzyszenia instrumentów)!!!

12. Festiwal ma formę konkursu!

13.  Jury przyzna I, II i III miejsce w trzech kategoriach:
A – solista śpiewak,
B – zespół śpiewaczy,
C – instrumentaliści i kapele

14. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki,

15. Ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna za najlepsze wykonanie piosenki
z repertuaru  Anny Malec.

16. Zdobywcy nagrody specjalnej i I miejsca w poprzedniej edycji festiwalu występują poza konkursem!!!

17. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju do dnia
30 sierpnia  2024 r.
Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą przyjęte!

18. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

19. Informacje dotyczące doboru repertuaru i programu dostępne są
pod nr tel. GOK (084) 68 58 043

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentacji audiowizualnej prezentacji konkursowych oraz udostępniania ich w celach informacyjno – promocyjnych na stronach związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju.


21. Kolejność prezentacji konkursowych ustalają Organizatorzy.

22. Zapewnienie nagłośnienia oraz niezbędne kwestie techniczne związane z organizacją Festiwalu leżą po stronie Organizatorów.

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator Konkursu informuje osoby biorące w nim udział, że:

a)   Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek kultury w Goraju,
ul. Frampolska 23, 23-450 Goraj.

b)   Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji                               

 i promocji konkursu.

c)   Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez uczestników (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d)   Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

e)   Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procedur wyłaniania laureatów, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dot. archiwizacji.

f)    Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g)   Odbiorcami, do których mogą być przekazane dane osobowe są organy państwowe upoważnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa.

h)   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

i)    Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

j)    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać pisząc na adres e-mail: biuro@myszkowiak.pl  

Wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszeniowej oraz uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Ostatnio dodane