Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

RODO

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018
Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

  1. Administrator Danych Osobowych
    Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju jest:
    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju
    Adres: ul. Frampolska 23, 23-400 Goraj
    Kontakt: 84 685 80 43
  2. Inspektor Ochrony Danych
    ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
    Dane kontaktowe inspektora: e-mail: biuro@myszkowiak.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO W Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju odbywa się w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
    a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
    b) o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
    c) jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
    d) za wyraźną zgodą danej osoby.
  4. Mówiąc o danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.
  5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.
  6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
    a) do dostępu do swoich danych;
    b) do sprostowania swoich danych;
    c) do usunięcia swoich danych;
    d) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
    e) do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
    f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
    g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .
  9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

Podstawa prawna UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Podstawa prawna PL:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm